Wijze van effectbeschrijving

De vier varianten zoals toegelicht in hoofdstuk 2 zijn beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders.

Mate van doelbereik

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mate van doelbereik van de verschillende varianten zoals beschreven in vorige paragraaf.

Rivierkunde

Dwarsstroming huidige situatie

(Grond)water

De Herwijnse Bovenwaard is een uiterwaard met een aantal waterlichamen, waaronder een grote kleiput en laagtes waar in het verleden de Waal gestroomd heeft.

Natuur

Het plangebied bestaat uit het voormalige kasteelterrein Frissestyn, verschillende plassen waar grondstoffen zijn gewonnen en agrarisch percelen.

Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden

Referentiesituatie

Effecten op woon-, werk en recreatiefunctie

Woon- en werkfunctie

Risico’s

Kabels en leidingen